Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP

28. 4. 2016

Základní a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského,

příspěvková organizace, Lužice, okres Hodonín

 

IČO: 7502369

TEL: 518 357 369

 

Zřizovatel Obec Lužice

 

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

motivační téma

Hrajeme si a poznáváme svět

 

Ředitel školy : Mgr. Miroslav Hunča

Vedoucí učitelka : Iva Rezková

 

Zpracovala :

Iva Rezková

Bohumila Šišková

Petra Březinová

Mgr.Bc. Ivana Cigánková

Kateřina Knápková

 

Čj.426/2013

Schváleno na pedagogické radě 25.8.2016

S účinností od 1.9.2016

 

 

OBSAH

1. Charakteristika vzdělávacího programu

2. Charakteristika školy

3. Podmínky školy

3.1. Materiální podmínky

3.2. Životospráva

3.3. Psychosociální podmínky

3.4. Organizace dne

3.5. Řízení mateřské školy

3.6. Personální a pedagogické podmínky

3.7. Spoluúčast rodičů

4. Vzdělávací obsah

5. Realizace

6. Profesionalita a odpovědnost předškolního pedagoga

7. Evaluace

8. Seznam příloh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Mateřská škola má vlastní vzdělávací program, který vychází z RVP PV.

Na jeho tvorbě se podílel celý pedagogický kolektiv zaměstnanců školy. Název školního vzdělávacího programu je „Hrajeme si a poznáváme svět“, kdy děti prostřednictvím her a prožitků poznávají svět kolem sebe.

 

Našim hlavním vzdělávacím cílem je vytvořit pro děti, rodiče i zaměstnance prostředí bezpečí, klidu, pohody a důvěry. Toto jsou podle nás základní podmínky pro kvalitní a tvořivou pedagogickou práci.

Dalším neméně důležitým cílem je, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život.

 

Mateřská škola se zaměřuje:

* na rozvíjení a udržování lidových tradic a zvyků /folklorní kroužek, návštěvy akcí regionu Podluží,výstavy/

- na rozvoj pohybových dovedností dětí /účast na sportovních akcích ZŠ,cvičení

rodičů s dětmi, zařazování tematických vycházek do okolí, pohybové aktivity

ve třídách i na školní zahradě v průběhu celého dne/

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1987. Sídlí v patrové panelové budově s vlastní kuchyní a zahradou v klidné části obce. Jsou zde dvě věkové smíšené třídy a jedna předškolní třída s kapacitou 81 dětí. Prostorové třídy umožňují vytvoření herních koutů i míst pro odpočinek nebo rušnější pohybové aktivity. Kolem mateřské školy se nachází školní zahrada, která je vybavena dopravním hříštěm, lezeckou stěnou, skluzavkou, pískovišti a sprchami tak, aby umožňovala dětem rozmanité aktivity.

Zřizovatelem mateřské školy je obec Lužice.

 

 

3. PODMÍNKY ŠKOLY

3.1. Materiální podmínky

 

V mateřské škole jsou tři velké prostorné třídy vybaveny dětským nábytkem. Tělocvičné nářadí je nezávadná a bezpečné. Zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát a samy je ukládat.

Hračky, pomůcky, materiály jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí mateřské školy. Snažíme se, aby prostředí mateřské školy působilo rodinně a příjemně.

Naše školní zahrada je vybavena dopravním hřištěm, průlezkami, dřevěnými domky,trampolínou, skluzavkou, pískovišti a pružinovými houpadly. Dopravní hřiště, koloběžky, tříkolky

a motokáry využívají děti nejen k pohybovým dovednostem, ale také k seznámení

se základními pravidly silničního provozu. Součástí zahrady jsou sprchy, které v letních měsících využíváme k otužování dětí.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

3.2. Životospráva

 

Stravování vychází z rodinných zvyklostí. Jídelníček je sestavován podle zásad racionální výživy. Po celý den je v mateřské škole zajištěn pitný režim. Děti si samy volí množství jídla a mají dostatek času na stolování. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány dané intervaly.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, pro jejich vhodný pobyt venku je zajištěno občerstvení ve formách svačinek a dostatečného pitného režimu.

Vytváříme a upevňujeme u dětí hygienické, kulturní a pracovní návyky. Rozvíjíme sebeobslužné návyky při činnostech na toaletě, při oblékání, obouvání, česání, stolování apod.

 Při únavě dětí zařazujeme klidnější hry. Během dne provádíme zdravotní, dechová a relaxační cvičení.

 

3.3. Psychosociální podmínky

Sociální prostředí je utvářeno na základě vzájemné důvěry, komunikace a spolupráce všech zúčastněných. Všechny děti v naší mateřské školy mají stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti. Převažuje pozitivní hodnocení a pochvaly. Podporujeme v dětech, aby pracovaly samostatně a důvěřovaly si. Rozvíjíme u dětí vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti se spolupodílejí na pravidlech chování pravidly ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.

 

3.4. Organizace dne – 1. a 3.třída

6:30 – 9:45 otevření mateřské školy, pitný režim v průběhu celého dne,

nabídka ovoce nebo zeleniny, spontánní hry a činnosti dětí,

rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – individuální, skupinové, společné činnosti,

děti mohou svačit od 8:45 do 9:00. hod.

9:45 – 11:40 pobyt venku (na školní zahradě nebo vycházky do okolí mateřské školy)

11:45 – 12:15 oběd(rodiče vyzvedávají děti mezi 12.15 - 12.45

12:15 - 14:15 odpolední odpočinek s pohádkou, relaxační hudbou, průběžné vstávání, dětem jsou nabídnuty klidné hry, individuální práce s dětmi(kreslení, modelování, prohlížení knih)

14:15 – 14:30 odpolední svačinka

14:30 – 16:00 spontánní aktivity dětí, dokončení činností a prací (při pěkném počasí využíváme školní zahradu)

 

Organizace dne – 2. třída

7.30 - 9:45 pitný režim v průběhu celého dne nabídka ovoce a zeleniny.

spontánní hry a činnost dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou-

individuální, skupinové, společné činnosti,

děti mohou svačit od 8:45 do 9:00 hod.

9:45-11:40 pobyt venku/ na školní zahradě nebo vycházky do okolí mateřské školy/

11:45-12:15 oběd

12:15-14:15 odpolední odpočinek s pohádkou, relaxační hudbou, průběžné vstávání, dětem jsou nabídnuty klidné hry, individuální práce s dětmi

/ vždy v pátek je provoz 2. třídy do 14:00 hod/

 

3.5. Řízení mateřské školy

 

Vnější informační a komunikační systém obsahuje:

* průběžnou každodenní komunikaci

* volně přístupné Školní výchovně vzdělávací programy

* průběžné zpřístupnění třídního programu se vzdělávacími cíli, nabídkou činností (aktuální texty, básní, písně, výtvory, které se děti rozhodly vystavit)

* zpřístupnění informací o akcích školy a organizaci na nástěnkách

* po dohodě pobyt spolu s rodiči ve třídě

* umožnění navštěvovat mateřskou školu ještě před nástupem dítěte

* rodičovské schůzky

* dotazníky

Vnitřní informační a komunikační systém obsahuje:

* učitelka - děti – každodenní komunikace

* ředitel – vedoucí učitelka – učitelky – pedagogické porady

* ředitel – vedoucí učitelek – ostatní pracovnice školy a školní jídelny – provozní porady

* ředitel - vedoucí učitelek – učitelky – ostatní pracovnice školy a školní jídelny – informační nástěnka

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních.

 

Spolupráce

Mateřská škola je podporována představiteli obce Lužice, kteří se spolupodílí na vytváření zdravého a podnětného prostředí mateřské školy. Se zřizovatelem spolupracujeme při vítání občánků, kulturních akcích a při dalším rozvoji mateřské školy.

Spolupracujeme:

* se základní školou Lužice (návštěvou prvních tříd, při zápisu, kulturní akce)

* s cimbálovou muzikou při vystoupení folklórního kroužku

* s včelaři návštěvou včelínku a besedou

* s klubem seniorek Lužice

* s OÚ Lužice

- s preventisty

- DK Hodonín

- Kvartýr Lužice

-s manželi Sobotkovými

- s řezbáři Hutěčkovými ze Židlochovic

 - s p. Jiřkovskou (aranžerský a výtv. workshop)

- s SPC Kyjov

 

Při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme při poruchách komunikačního procesu s logopedkou Mgr. Dagmar Hýsovou, Mgr. Horákovou . Je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče a spolupráce s rodiči.

 

3.6. Personální a pedagogické podmínky

 

Ředitel školy: Mgr. Miroslav Hunča

Vedoucí učitelek: Iva Rezková

 

Učitelky: Petra Březinová

Mgr.Bc. Ivana Cigánková

              P. Ivičičová

              K.Knápková

              B.Šišková

Školnice: Iva Lorencová

Uklízečka: Dagmar Lorencová

Vedoucí stravování: Dagmar Filipovičová

Kuchařky: Ludmila Benešová, Dagmar Lorencová, Dagmar Filipovičová

 

Všechny učitelky jsou plně zodpovědné za výsledky výchovně vzdělávacích činností ve svých třídách. Každá učitelka při své práci vychází z dobré znalosti dítěte, sleduje jeho chování, činnosti, zájmy, vztahy ke kamarádům a vede o nich průběžné záznamy. Učitelka vybírá pro hry vhodné motivy, vyčleňuje prostory pro hru, zajišťuje dostatek hraček, pomůcek a materiálu k různým spontánním hrám. Dává dost času k dokončení hry, sleduje dodržování dohodnutých pravidel, promyšleně organizuje činnosti během dne. Snaží se o rozvíjení komunikace mezi dětmi, rodiči a zaměstnanci. Umožňuje dětem přizpůsobit se podmínkám mateřské školy a začlenit se do kolektivu.

 

3.7. Spoluúčast rodičů

* po dohodě zapojení do každodenních činností v mateřské škole

* umožnění navštěvovat mateřskou školu před vstupem dítěte

* zabezpečování prevence a nápravou poruch komunikačních schopností

* včasným upozorněním rodičů na problémy dětí se školní zralostí

* rodičovské schůzky

* dotazníky

* rodiče se účastní akcí mateřské školy

- rodičům poskytujeme základní informace o dětech průběžně,  podrobnější informace po dohodě ve stanoveném čase

 

4. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

Vzdělávací nabídku jsme zpracovali do šesti základních tematických celků,

které řadíme v rovině vedle sebe. Tato témata se navzájem propojují, navazují na sebe

a doplňují se.

 

 

INTEGROVANÉ BLOKY

 

Chci být zdravý

Objevuji rozmanitost přírody

Žiji ve společnosti

Pomáhám měnit svět

Poznávám svůj život

Chápu tradice jako součást života

 

Na ně navazují tématické části, které jsou svým obsahem konkrétnější, specifičtější. Tématické části vychází z ročního období a také z praktických životních situací a problémů. Učitelky v jednotlivých třídách mají možnost volby názvu tématických částí, jeho obsahu

i časového plánu. Dle obsahu tematických částí určují, k jakému tématickému celku se tyto tematické části svou podstatou vztahují.

CHCI BÝT ZDRAVÝ

Tématické celky:

* Poznávám své tělo (beseda s lékařem)

* Jím zdravě (výstava ovoce a zeleniny)

* Sportuji pro radost (prohlídka sportovní haly, Lužická „laťka“)

* Chráním si své zdraví (exkurze u zubaře, v nemocnici v Hodoníně)

* Sklízím plody podzimu

 

Klíčové kompetence:

* Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit.

 

* Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi. Rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.

 

* Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci.

 

* Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.

 

* Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.

 

* Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti: dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.

 

* Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.

 

* Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí

také odpovídá. Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.

 

* Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem

na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).

OBJEVUJI ROZMANITOST PŘÍRODY

 

Tématické celky:

* Chráním životní prostředí (úklid okolí MŠ)

* Procházím se po lese (myslivna)

* Pozoruji život u rybníka (Lužák)

* Probouzím jaro (vynášení Moreny)

* Poznávám barvy podzimu (drakiáda)

* Tvořím z přírodnin (výstava dýní)

* Poznávám domácí zvířátka (prohlídka domácí farmy p. Chládkové, návštěva Zverimexu)

 

Klíčové kompetence:

* Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.

 

* Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také

za snahu.

 

* Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.

 

* Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých.

 

* Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené k aktuálnímu dění.

 

* Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činnorodost, pracovitost a podnikavost

jsou přínosem a, že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita

mají svoje nepříznivé důsledky.

 

* Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit.

ŽIJI VE SPOLEČNOSTI

Tématické celky:

 

* Poznávám nové kamarády (prohlídka celé MŠ)

* Jak si hraji

* Čím budu (exkurze do zaměstnání rodičů, skanzen ve Strážnici - řemesla)

* Respektuji pravidla soužití

* - Jedu na výlet (Lednice, Milotice, pohádková plavba u jezu, ZOO...)

* Každý jsme jiný

 

Klíčové kompetence:

 

* Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.

 

* Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.

 

* Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.

 

* Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého.

 

* Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé

řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může

situaci ovlivnit.

 

* Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikace s okolím.

 

* Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,

rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu

a lhostejnost.

 

* Ve skupině se dokáže prosadit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.

 

* Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.

 

* Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.

 

* Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.

 

* Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými

hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.

 

* Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu

a chápe potřebu je zachovávat.

 

* Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMÁHÁM MĚNIT SVĚT

Tématické celky:

- Starám se o zvířátka (domácí zvířátko v MŠ)

- Objevuji rozmanitost světa

- Chci čistou zem

- Vím, co je nebezpečné ( exkurze u hasičů)

- Čím cestuji (policie v MŠ, hry na dopravním hřišti)

 

Klíčové kompetence:

- Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje

a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.

 

- Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje v

jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.

 

- Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení

dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.

 

- V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými;

chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou.

 

- Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.).

 

- Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.

 

- Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,

rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.

- Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.

- Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí

se nevyplácí a že vzniklé konflikty je nejlépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.

POZNÁVÁM SVŮJ ŽIVOT

Tématické celky:

 

* Půjdu k zápisu (návštěva ZŠ)

* Orientuji se v čase

* Žiji v rodině

* Vím, kde žiji (exkurze na Starý kvartýr)

* Zvládám hygienu a sebeobsluhy

* Dokážu se podělit o své emoce

 

Klíčové kompetence:

 

* Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

 

* Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.

 

* Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.

 

* Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických

i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích.

 

* Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.

 

* Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.

 

* Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.

CHÁPU TRADICE JAKO SOUČÁST ŽIVOTA

 

Tématické celky:

 

* Přichází k nám Mikuláš (mikulášská besídka)

* Těším se na Vánoce (rozsvícení vánočního stromku, vánoční besídka)

* Chystám se na karneval (karneval s rodiči)

* Naše maminky mají svátek (oslava svátku maminek – besídka)

* Slavím svůj svátek (šipkovaná, pohádkový den , hledání pokladu k MDD)

* Mám rád(a) pohádky (knihovna)

* Loučím se se školkou (rozloučení s předškoláky)

 

Klíčové kompetence:

 

- Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.).

 

- Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky

a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat

a uzavírat kompromisy.

 

- Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.

 

- Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty

a přizpůsobovat se daným okolnostem.

 

 

 

 

 

 

 

6. REALIZACE

Základem výchovně vzdělávacího programu je:

- vychovávat s láskou a porozuměním, aby každé dítě v naší mateřské škole bylo

šťastné a spokojené,

- individuální přístup s respektováním specifických potřeb jednotlivých dětí,

- 2 heterogenní (věkově smíšená) oddělení  a 1 předškolní– přirozené rozvíjení sociálních vztahů mezi dětmi,

- adaptace dětí – postupné začleňování dětí do kolektivu a prostředí mateřské školy,

- prožitkové učení – tvořivé činnosti, hry, slavnosti, exkurze,

- kvalitní vybavenost, podmínky a estetické prostředí,

- znalost každého dítěte a spolupráce s rodiči při výchově,

- spolupráce s organizacemi v obci a okolí.

Plánování ve třídách se řídí těmito pravidly:

- časové období jednotlivých tématických celků je odvozeno od náročnosti tématu

zpětné vazby dosažených výsledků práce s dětmi,

- klíčové kompetence a vzdělávací cíle tematických celků plánují učitelky ve třídě společně,

- plánované činnosti vycházejí z podmínek třídy a zaměření učitelek,

- upřednostňujeme volnou hru, psychomotorická cvičení, námětové hry, práce s

encyklopediemi, ruční práce s výtvarným a přírodním materiálem,

- uplatňujeme metody: komunitní kruh, využití situací, řízené skupinové,

individuální i frontální činnosti.

Po domluvě s učitelkou mají děti možnost setkávat se mezi sebou s dětmi a učitelkami jiných tříd. Mohou se zapojit do činností a her v jiné třídě.

V třídním plánu spojujeme všech pět oblastí podpory zdraví: biologickou, psychologickou, sociálně kulturní, interpersonální a environmentální.

Naplnění vzdělávacích cílů sledujeme evaluačními kritérii:

- v oblasti biologické – dítě zná svoje tělo a využívá je podle možností,

- v oblasti psychologické – dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit své pocity

a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si, je schopno se na určitou dobu soustředit

v oblasti soc. kulturní – dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe

různé sociální role,

- v oblasti interpersonální. Dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez

zábran, srozumitelně, umí naslouchat, dokáže přijmout autoritu cizí osoby,

- environmentální – dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj.

7. PROFESIONALITA A ODPOVĚDNOST PŘEDŠKOLNÍHO

PEDAGOGA

 

Učitelka zpracovává třídní vzdělávací program, aby byl v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu.

Vychovává a vzdělává svěřené děti ke zdravému způsobu života. Učitelka při své práci vychází z dobré znalosti dítěte, sleduje denně jeho chování, činnosti, zájmy, vztahy s kamarády a vede o něm záznamy. U předškolních dětí posuzuje rizika poruch učení. Provádí evaluační činnost a poskytuje poradenskou činnost. Zná a respektuje Řád školy. Celoživotně se vzdělává.

 

Při výchovně vzdělávací práci s dětmi uplatňuje formy a metody:

* prožitkové a kooperativní učení hrou, založené na přímých zážitcích dítěte

* situační učení, založené na vytváření a využívání situací

* spontánní sociální učení, založené na přirozené nápodobě,

aktivity spontánní a řízené

8. EVALUACE

 

Evaluace třídního plánu

- vyhodnocování provádí obě učitelky průběžně při realizaci (sledují projevy chování dětí, jejich činnosti, zájmy, vztahy s kamarády, výpovědi a výtvory),

- přijímají náměty a hodnocení rodičů, ostatních pracovníků školy.

 

Evaluace školního programu

- průběžně na pedagogických poradách,

- vyhodnocování dosažených vzdělávacích cílů, kompetencí,

- společné hodnocení pedagogické práce a dosažení cílů školního programu (pohybová a hudební výchova, logopedie, školní zralost ve spolupráci s rodiči – projekty).

 

Další zdroje evaluace

- sebehodnocení v projevech dětí i dospělých,

- výsledky hospitační činnosti vedoucí učitelky.

 

Plán evaluace

- každodenní vyhodnocování pedagogické činnosti,

- zpětná vazba tematické části – na konci tématu,

- hodnocení třídních programů – 2x ročně,

- záznamy o dětech – průběžně,

- sebehodnocení učitelky – 1x ročně,

- kontrolní a hospitační činnost – kontrolní 1x měsíčně, hospitace 2x za rok,

- hodnotící evaluační zpráva – 1x za dva rok

- dotazník pro zaměstnance – 1x ročně, dotazník pro rodiče – 1x ročně.

9. SEZNAM PŘÍLOH

 

 

Příloha č. 1 Tradice

Příloha č. 2 Zájmové kroužky v MŠ

 

Školní vzdělávací program vychází z analýzy činnosti mateřské školy z předchozího období

a z posouzení dosavadní práce.

 

Schválen na pedagogické radě dne: 25. 8 .2016

Zpracovatelé školního vzdělávacího programu: Iva Rezková, Bohumila Šišková Petra Březinová, Kateřina Knápková,Mgr. Bc. Ivana Cigánková, P. Ivičičová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1

TRADICE

Poznáváme ovoce a zeleninu – podzimní výstava ovoce a zeleniny

Drakiáda – společné pouštění draků s rodiči

Pozvali jsme Mikuláše – děti zazpívají a přednesou básně, písně, zatančí. Mikuláš nadělí dětem dárky

Už se těším na Vánoce – děti i zaměstnanci z mateřské školy se sejdou u vánočního stromečku a zazpívají koledy a děti si rozbalí dárky

Budu školákem – návštěva první třídy základní školy, děti se setkávají se staršími kamarády, seznamují se s prostředím mateřské školy, předávají dětem dárečky, které si pro ně připravily

Poznám Tě? – masopustní karneval, společně s rodiči si děti připraví kostýmy, probíhá pohybově - hudební pásmo

Tančím a zpívám mámě pro radost – oslava Dne matek, děti připraví pro maminky dárečky a předvedou maminkám, co se v mateřské škole během roku naučily

Mám svátek – oslava dne dětí, hra ,, Na šipky“ (plnění různých úkolů, hledání dopisů a pokladu)

Jsem předškolák - rozloučení s předškolnímu dětmi formou „malé maturity“, knihou, hračkou, pamětním listem

Divadla a koncerty – děti pravidelně každý měsíc navštěvují divadelní představení nebo hudebně – výchovný koncert v DK Hodonín

Školní výlety – do zoo v Hodoníně, výlet do Lednice na koníky a k minaretu, na zámek do Milotic

Mám rád med – návštěva včelínku, beseda s včelařem

Dobrý start – procvičování znalostí a dovedností pro vstup do základní školy za přítomnosti rodičů

Nebojím se vody – děti absolvují plavecký kurz v Hodoníně

Návštěva výstav – na Starém kvartýru, Domě kultury v Hodoníně

Mámo, táto, pojď si hrát – rodiče si s dětmi vyrobí společný výrobek v mateřské škole

Mám talent – děti naší mateřské školy se účastní různých pěveckých, výtvarných a pohybových soutěží a aktivit, malováni do dopravních soutěží, k ochraně zdraví

Vítání malých občánků v naší obci Lužice

 

Příloha 2

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Folklorní kroužek

pod vedením: Ludmila Hanzlíčková

Iva Rezková

 

Ve folklorním kroužku pracujeme u nás v MŠ již osmým rokem. Vybíráme si děti, které mají o tento druh činnosti zájem. Pravidelně se účastníme regionální přehlídky dětských folklorních souborů, vystupujeme na různých akcích pro seniory, ke Dni matek, na předhodovém zpívání v Lužicích, na pozvání zajíždíme i do jiných obcí regionu. Děti vystupují v krojích, které jsou speciálně pořízeny k tomuto účelu.

Nacvičujeme různorodá pásma s názvem Na lúce, Na řemesla, Vítání jara a další. Do těchto pásem zařazujeme dětské říkadla, básničky, písničky, které se děti běžně učí v MŠ. Náměty čerpáme také z knihy Hry se zpěvem ( autorka p. Mišurcová), která obsahuje spoustu dětských her a tanečků. Seznamujeme děti s folklorem, tradicemi, životem našich předků v naší vesnici. Děti se učí intonovat, rytmizovat, učí se různým taneční krokům.

Náš folklorní kroužek spolupracuje s místní cimbálovou muzikou, pod vedením paní Šimčíkové. Tato cimbálová muzika nás doprovází na každém vystoupení.

 

Předškoláček

pod vedením : Petra Březinová

Mgr.Bc. Ivana Cigánková

 

Škola je v životě dítěte tou nejdůležitější zkušeností. Aby tato zkušenost byla příjemná a bez stresů, snažíme se v naší MŠ děti během celého roku na vstup do ZŠ připravovat.

Při práci s dětmi se zábavnou formou zaměřujeme na plnění úkolů v oblasti zrakového

a sluchového vnímání, matematických představ, prostorové orientace, rozvoj sociálních dovedností, grafomotorických schopností, rozvoj řeči, myšlení, vnímání, paměti a pozornosti. A to tak, aby děti včas dosáhly školní zralosti a mohly úspěšně plnit všechny školní povinnosti.

Během měsíce ledna před zápisem dětí do ZŠ provádíme ukázku práce s dětmi za přítomnosti rodičů. Rodiče mají možnost seznámit se s tím, co by dítě mělo před vstupem do ZŠ zvládat, jak se projevuje v kolektivu vrstevníků a včas usoudit, zda je dostatečně zralé

a připravené.

 

Cvičení maminek s dětmi

pod vedením: Petra Březinová

Cvičení probíhá každou středu od 16:00 do 17:00 hod. Je určené pro děti od 1 do 6 let za spoluúčasti rodičů.

Cvičení začíná překážkovou dráhou, kde si děti procvičí přelézání, chůzi po kladině, podlézání, slalom, přeskoky, válení sudů (různé obměny) za dopomoci rodičů. Následují zdravotní cviky ve dvojici rodič a dítě, někdy s pomůckou (kostky, plyšáci…).

Poté hrajeme hry v kruhu (Bublina, Kolo mlýnský, Na medvěda apod..), tanečky

(Pásla ovečky, Kalamajka, Žabička zelená aj..). Dále následují hry pro orientaci v prostoru

(na puzzle), hry na určování barev (Čáp ztratit čepičku) .

Využíváme též různé cvičební nářadí (trampolína, padák s míčky, velké míče …).

Na závěr si procvičíme jemnou motoriku při prostorových říkankách ( Paci, paci, Každá ručka, Hrálo si koťátko).

 

Anglický jazyk

 

pod vedením : Bohumila Možnarová

 

V naší MŠ nabízíme dětem kroužek anglického jazyka, ve kterém se přiměřenou formou seznamují s jeho základy.

Ve výuce využíváme všech smyslů pomocí audionahrávek, obrázků, her, omalovánek aj..

Výuka probíhá každý čtvrtek od 12:30 do 13:30 a možnost mají všechny děti bez omezení věku.